For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر محمدحسین عنایتی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده مهندسی مواد-اتاق 548-کد پستی 83111-84156 تلفن : 33915730 فکس : 33912752 وب سایت : Google Scholar
  • استاد
زمینه های تحقیقاتی :
  • مواد نانو ساختار و آمورف
  • مواد هسته-پوسته برای کاربردهای پزشکی
  • تولیذ هیدروژن از آب

تحت نظارت وف بومی